Tarptautinis muzikos ir šokio festivalis „Čia mes laimingi“

1999 m. pradėtas organizuoti ir kas dvejus metus vykstantis tarptautinis chorinės muzikos festivalis „Šviesa amžinoji dainos“, 2020 m. į programą įtraukė liaudies šokių kolektyvų jungtinius pasirodymus, todėl festivalis festivalis pervadintas į muzikos ir šokio festivalį „Čia mes laimingi“  Nuo pirmųjų festivalių į Jonavą atvykdavo kolektyvai iš įvairių Lietuvos regionų. Bėgant metams į festivalį buvo  pradėti kviesti kolektyvai iš užsienio ir renginys tapo tarptautiniu festivaliu. Gala koncertuose jau skambėjo chorų iš Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Rusijos, Gruzijos, Vengrijos, Moldovos  atliekamos dainos.

2011 m. šeštajame festivalyje akomponuoti chorams pakviestas pučiamųjų instrumentų  orkestras „Trimitas“, į septintąjį  festivalį – Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, aštuntąjį – orkestras „Panevėžio garsas“.

Festivalis tęsiasi tris dienas. Pirmąją dieną vyksta įvairūs  kvalifikacijos kėlimo seminarai dalyviams ir vadovams, antrąją dieną tradiciškai organizuojama šventinė dalyvių eisena, ir gala koncertas Jonavoje, trečiąją dieną renginiai persikelia į aplinkinius rajonus.

Festivalyje paprastai dalyvauja iki 500 dainininkų, šokėjų ir muzikantų. 

Tikslinė projekto grupė susideda iš mėgėjų meninės veiklos kolektyvų narių, chorų vadovų ir plačiosios visuomenės, kuri  kviečiama dalyvauti festivalio renginiuose tiek Jonavoje, tiek Kaišiadoryse ar Kauno rajono Samylų miestelyje.

Tarptautinis muzikos ir šokio festivalis „Čia mes laimingi“ – puiki galimybė suvienyti ir sutelkti  įvairaus amžiaus gyventojų grupes bendram kultūriniam vyksmui, skatinant aktyvų visuomenės dalyvavimą ir įsitraukimą, palaikyti dainų ir šokių tradicijos gyvybingumą.

International music and dance festival "Here We Are Happy"

The biennial international choral music festival “Light Eternal Songs” was launched in 1999. The festival included renamed joint performances of folk dance groups, therefore the festival was renamed the music and dance festival "Here we are happy". From the first festivals, groups from various regions of Lithuania came to Jonava. Over the years, bands from abroad began to be invited to the festival and the event became an international festival. Songs performed by choirs from Latvia, Estonia, Bulgaria, Russia, Georgia, Hungary and Moldova have already been performed at the gala concerts.

2011 The wind orchestra “Trimitas” was invited to join the choirs at the sixth festival, the Kaunas wind orchestra “Ąžuolynas” was invited to the seventh festival, and the Panevėžys Sound Orchestra was invited to the eighth festival.

The festival lasts for three days. On the first day, various training seminars are held for participants and managers, on the second day, a festive procession of participants is traditionally organized, and a gala concert is held in Jonava, and on the third day, the events move to the surrounding areas.

The festival is usually attended by up to 500 singers, dancers and musicians.

The target group of the project consists of members of amateur artistic groups, choir leaders and the general public, who are invited to participate in the festival events both in Jonava, Kaišiadorys or Samylai town, Kaunas district.

The International Music and Dance Festival "Here we are happy" is a great opportunity to unite and bring together people of different ages for a common cultural event, promoting active public participation and involvement, and maintaining the vitality of the song and dance tradition.