Paslaugos


Jonavos kultūros centras teikia įvairias su renginių organizavimu susijusias paslaugas kultūros centre ir už jo ribų. Pagrindinės iš jų:

  • proginių švenčių, koncertų, vakaronių organizavimas;
  • edukacinių programų organizavimas;
  • mėgėjų meninės veiklos kolektyvų koncertai;
  • šviesos ir garso aparatūros nuoma;
  • patalpų nuoma.

Susipažinkite su Jonavos kultūros centro teikiamų paslaugų ir nuomos įkainiais.

Dėl patalpų rezervavimo konkrečiai datai kreipkitės į Jurgitą Serapinę tel.8 687 84498 arba el.p.jurgita.serapine@jkc.lt,

 

 

Kultūros centre vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2018 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-140 ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2015 M. RUGPJŪČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-556 ,,DĖL MUZIEJŲ LANKYMO LENGVATŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO. Todėl nuspręsta:

1. nustatyti muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymo kainą, taikant 50 procentų nuolaidą:

1.1. aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;

1.2. nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;

1.3. asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);

1.4. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;

1.5. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

1.6. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.

2. nustatyti 50 procentų nuolaidą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymui Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas;

3. leisti nemokamai lankyti muziejų nuolatines ekspozicijas:

3.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams;

3.2. našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams;

3.3. asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

3.4. asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;

3.5. Lietuvos muziejų darbuotojams;

3.6. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams.

Nuolaidos taikomos tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą, išskyrus 3.1 papunktyje nurodytai lankytojų grupei.